CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

10.9.17

CHÀO MỪNG 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10/9/1955 - 10/9/2017)

           Sau 1954, Việt Nam bị chia thành hai miền Nam - Bắc với hai chính thể khác nhau. Mục tiêu của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại miền Bắc là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc ở miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước.  
            Ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời với mục đích “Đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”. Trải qua chặng đường 62 năm xây dựng và trưởng thành (10/9/1955 - 10/9/2017), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và phát huy tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền, cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân; góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lơị sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét